Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Stichting tot bevordering en instandhouding van de Paasgebruiken in Ootmarsum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60549742, hierna te noemen:
`de stichting`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan J.H.M. Veldboer.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Stichting tot bevordering en instandhouding van de Paasgebruiken in Ootmarsum verwerkt persoonsgegevens om onze stichting te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. Inschrijfformulieren worden periodiek verwerkt in de digitale ledenadministratie van de stichting.  Als lid kunt u te allen tijden uw gegevens opvragen, verzoeken tot wijziging of verzoeken tot verwijderen bij de secretaris.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers 
Administratie / Ledenadministratie Voornaam
Achternaam
Adres
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 1 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.Bestuur
Versturen emails (evt. nieuwsbrieven)Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst binnen de stichtingSecretariaat
Om onze digitale dienstverlening te verbeterenCookies
(zie voor meer info het sub kopje Cookies)
Uitvoering van de overeenkomstIedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden geanonimiseerd.Website-
administratie
Analytics tools

Cookies
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de stichting met u heeft, tenzij de stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de stichting hebben ontvangen.

Dit omvat tevens foto’s en video’s welke via onze website en social media kanalen verspreid worden. Indien u wenst dat deze verwijderd wordt, dan kunt u dit altijd aangeven bij de stichting.

Beveiliging persoonsgegevens
De stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de stichting er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de secretaris van onze stichting per e-mail aan J.H.M. Veldboer.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.